Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση πληροφοριών, εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεσαι αυτήν τη χρήση. Μάθε περισσότερα εδώ.
Αποδοχή Απόρριψη

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων

Ειδική Πλατφόρμα για την Άυλη Συνταγογράφηση

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 03 2022

Ι. Προσωπικά δεδομένα

Ι.1. Εισαγωγικά

Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι απολύτως σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ (GDPR) και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» [ΦΕΚ Α 137].

Το σύστημα δίνει την δυνατότητα βιντεοκλήσης μεταξύ γιατρού και ασθενή η οποία γίνεται μέσω μοναδικού συνδέσμου σε κάθε κλήση το οποίο δεν αποθηκεύεται και χωρίς καμία καταγραφή δεδομένων της βιντεοκλήσης καθώς στο τέλος της όλα τα δεδομένα καταστρέφονται. Αυτό μας προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας WebRTC που σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της πραγματοποιείται η βίντεο κλήση. Επιπλέον δεν καταγράφεται από την Εταιρεία καμία πληροφορία σχετικά με το αν ο γιατρός και ο ασθενής πραγματοποίησαν την βιντεοκλήση.

Για εμάς η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των Χρηστών μας. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε.

Ι.2. Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών

Η Εταιρία ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών. Σκοπός της παρούσας Ενημέρωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών (εφεξής η «Ενημέρωση») είναι:

1. Να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε ποιον τα κοινοποιούμε.

2. Να καταστήσει σαφή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας.

3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας.

Η παρούσα Ενημέρωση ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας παρέχονται μέσω της εγγραφής σας και της χρήσης των Υπηρεσιών και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως Χρήστη των Υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα μέσω cookies, διέπεται από την Πολιτική Cookies που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

α) Προσωπικά δεδομένα ιατρών:

Κατά το στάδιο της εγγραφής και ανοίγματος λογαριασμού του ιατρού στην πλατφόρμα συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα: όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, email, ειδικότητα κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και σύντομα βιογραφικά σημειώματα των ιατρών, εφόσον επιθυμούν να τα υποβάλουν και τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπό μας. Περαιτέρω, η Εταιρεία επεξεργάζεται τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του ιατρού που παρέχεται από τον ίδιο για το σκοπό είσπραξης της αμοιβής του.

β) Προσωπικά δεδομένα ασθενών:

Προκειμένου να επικοινωνήσουν μέσω της Πλατφόρμας με τον θεράποντα ιατρό τους, οι ασθενείς δηλώνουν μόνο το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και το email τους. Η πληρωμή της αμοιβής του ιατρού και της αμοιβής για την παροχή των Υπηρεσιών γίνεται στο περιβάλλον της υπηρεσίας πληρωμών VIVA όπου και θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας (όνομα κατόχου, κωδικός ασφαλείας CVV, ημερομηνία λήξης), ή να συνδεθεί στον λογαριασμό viva wallet (κατά περίπτωση). Η εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στα ως άνω δεδομένα πληρωμών. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται γίνονται με τη χρήση πιστοποιητικού SSL και συνεπώς, είναι κρυπτογραφημένες, παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενάντια στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία ενημερώνεται μόνο σχετικά με την ολοκλήρωση της πληρωμής προκειμένου να παράσχει στον ασθενή Χρήστη τις Υπηρεσίες.

Σκοποί επεξεργασίας/νομιμότητα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών πραγματοποιείται για συγκεκριμένους σκοπούς που καταγράφονται κατωτέρω, με αναφορά στην αντίστοιχη νόμιμη βάση της επεξεργασίας.

i. Επεξεργασία αναγκαία για την παροχή των Υπηρεσιών, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών προκειμένου να διασφαλίζει την πρόσβασή τους στην Πλατφόρμα και να τους παρέχει τις Υπηρεσίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την παροχή των Υπηρεσιών είναι αναγκαία και η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών σε τρίτους ή από τρίτους (π.χ. τράπεζες ή φορείς που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών ή άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) στο πλαίσιο ολοκλήρωσης οιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή υπηρεσίας, όπως για παράδειγμα τα δεδομένα πληρωμής για τον προγραμματισμό ραντεβού.

Στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαία και η επικοινωνία με τους Χρήστες, στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχουν, για σκοπούς επιβεβαίωσης και υπενθύμισης ραντεβού, προγραμματισμού ή/και ακύρωσης συναντήσεων, αποστολής ανακοινώσεων που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας και μηνυμάτων διαχείρισης με αναγκαίες πληροφορίες για τη χρήση των Υπηρεσιών.

ii. Επεξεργασία αναγκαία για την επιδίωξη των νομίμων συμφερόντων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών στο βαθμό που απαιτείται για την υποστήριξη, προώθηση, εκτέλεση, καλή λειτουργία, βελτίωση και χρήση του δικτυακού τόπου και των Υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε τρίτους όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων της Εταιρείας, είτε στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας.

Η Εταιρεία μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών για σκοπούς πρόληψης απάτης ή/και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.

Περαιτέρω η Εταιρεία δύνανται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και ασφαλή λειτουργία των Υπηρεσιών της, τον εντοπισμό κινδύνων και να είναι σε θέση να προλαμβάνει περιστατικά που απειλούν την ασφάλεια των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά της ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της.

iii. Επεξεργασία αναγκαία για τη συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει, να διαβιβάσει, να γνωστοποιήσει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθεί σε νόμιμα αιτήματα αρμόδιων αρχών, όπως αιτήματα από δικαστικές, αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.

iv. Επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη

Εφόσον ο Χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του με χωριστή σχετική δήλωση, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του για την αποστολή διαφημιστικού υλικού (εμπορική προώθηση, προσφορές κα) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο Χρήστης ζητήσει από την εταιρεία να επικοινωνήσει με τρίτους στους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν παρασχεθεί από τον Χρήστη, θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ο Χρήστης ότι έχει λάβει αποδεδειγμένα τη ρητή συναίνεση των προσώπων αυτών.

Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των Χρηστών. Δεσμεύεται να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου τα στοιχεία των Χρηστών να είναι ασφαλή. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχει θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι ο Χρήστης να διαφωνήσει με τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων και να διακόψει τη χρήση των Υπηρεσιών ή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του εφόσον η συγκατάθεση αποτελεί τη νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία. Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για τη δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων, η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ήτοι για το διάστημα που ορίζεται εκ του νόμου ή απαιτείται για την διεκδίκηση ή υπεράσπισή της έναντι νομικών αξιώσεων.

Δικαιώματα των Χρηστών - Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους και έλεγχος αυτών.

Κατόπιν αιτήματος, θα παρέχονται στους Χρήστες πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά τους δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από την Εταιρεία («δικαίωμα πρόσβασης»).

Επίσης, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα:

  • να ζητήσουν τη διόρθωσή τους στο βαθμό που είναι ανακριβή ή/και ελλιπή («δικαίωμα διόρθωσης»).
  • Να ζητήσουν τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»). Η εταιρεία θα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωπικά τους δεδομένα εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό από την κείμενη νομοθεσία ή εάν δεν υφίσταται οιοδήποτε έννομο συμφέρον της για τη διατήρηση αυτών. Ωστόσο, σε περίπτωση διαγραφής των δεδομένων ενός Χρήστη των Υπηρεσιών η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις Υπηρεσίες της στον εν λόγω Χρήστη, εφόσον για την παροχή των υπηρεσιών αυτών είναι απαραίτητη η χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων.
  • Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Να γνωστοποιηθεί από την εταιρεία κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη σε κάθε αποδέκτη, στον οποίο η Εταιρεία είχε προηγουμένως διαβιβάσει τα δεδομένα.
  • Να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και να ζητήσουν τη διαβίβαση των δεδομένων τους από την Εταιρεία σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»).
  • Να εναντιωθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»).
  • Να ζητήσουν να μην υπόκεινται σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ.
  • Να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσής τους δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.
  • Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Παρακαλούνται οι Χρήστες να απευθύνουν τα ανωτέρω αιτήματα ή άλλες ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση ή τις πρακτικές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: support@melapus.com ή μέσω επιστολής στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Σαρωνικού 33, Ηλιούπολη, 16345. Η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών. Εάν οι Χρήστες έχουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην Εταιρεία όποιες ανησυχίες τυχόν έχουν σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.